โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

© 2017 HRDI | By: hrdi.or.th